certifikat zhody big

Certifikát zhody pre výrobky dovážané do Ruska

ZVL SLOVAKIA, a.s. úspešne absolvovala certifikáciu ložísk ZVL podľa ruskej normy GOST – R prostredníctvom obchodného partnera TECHSNAB, Perm na ruskom trhu. Certifikát zhody GOST – R je dokument vydaný v súlade s pravidlami certifikačného systému a potvrdzuje zhodu kvality a bezpečnosti ložísk pod označením ZVL s platnosťou do roku 2017. Rusko má svoj vlastný systém posudzovania zhody pre riadenie…

stretnutie distributorov ZVL SLOVAKIA 1

Stretnutie distribútorov ZVL SLOVAKIA

ZVL SLOVAKIA, a.s. organizovala v Lipovskom Jáne v dňoch 6.12.-7.12.2012 ďalší ročník spoločného stretnutia distribútorov ložísk značky ZVL zo Slovenska a Čiech. Súčasťou programu bolo vyhodnotenie obchodného roka distribútorov 2012 a predstavenie stratégie predaja spoločnosti pre rok 2013. Stretnutie sa nieslo v duchu vzájomnej spolupráce, koordinácie a rozvoja značky ZVL na trhu a obchodných aktivít distribútorov so ZVL SLOVAKIA, a.s. s prioritnou…

ZVL SLOVAKIA, a.s. obhájila kvalitu dodávaných výrobkov podľa ISO 9001

Systém riadenia kvality v spoločnosti je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001. V dňoch 11.6. – 12.6.2012 ZVL SLOVAKIA, a.s. absolvovala recertifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a úspešne obhájila systém manažérstva kvality v oblasti návrhu, výroby, nákupu a predaja ložísk podľa uvedených medzinárodných štandardov. Za spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a.s. hovoria uskutočnené…

distribucny predaj

Podpora obchodných miest distribútorov

Vážení obchodní partneri, ako sme Vás už stihli informovať osobne, či písomne, v súčasnosti je venované zvýšené úsilie na oblasť aktivít zameraných na obchodnú a marketingovú podporu distribučného predaja a upevňovania pozície značky ZVL na nosných predajných trhoch. Naším hlavným cieľom je úspešne rozvíjať nastúpené trendy v oblasti obchodných aktivít a upevňovania vzťahov s Vami, našimi zákazníkmi. V súčasnosti pokračujeme v kompletizácii ponuky dohodnutých podporných…

distribucny predaj 2

Podpora distribučného predaja v poľnohospodárskom odvetví

Prvý štvrťrok obchodného roku 2012 sme ukončili stretnutím s distribútormi ložísk značky ZVL pre segment poľnohospodárstva, ktoré bolo zamerané hlavne na oblasť technickej podpory predaja a vyhodnotenie plánovaných obchodných cieľov. Hlavným cieľom stretnutia je podpora distribučných partnerov a ich obchodných miest za účelom pokračovania nastúpených úspešných vývojových tendencií súvisiacimi s rozvojom predaja a značky ZVL v poľnohospodárskom priemysle, ktorý patrí medzi…

meracie zariadenia 1

Investície do meracích a skúšobných zariadení

Investičné zámery ZVL SLOVAKIA, a.s. pokračovali začiatkom roka kúpou špeciálneho meracieho zariadenia Form Talysurf PGI820 od spoločnosti Taylor Hobson. Interferometrický systém PGI (Phase Grating Interferometer) využívaný na prístroji Form Talysurf umožňuje presné meranie drsnosti, tvaru, polomeru a profilu povrchov. Presnosť valivých ložísk má veľký vplyv na presnosť celého stroja, resp. zariadenia a samozrejme aj na životnosť ložiska.…