Špeciálne ložiská

Špeciálne valivé ložiská majú nenormalizované rozmery alebo konštrukčné vyhotovenie, prípadne oboje a používajú sa pre uloženia, kde konštruktér z rôznych dôvodov nemôže použiť normalizované ložiská v základnom alebo modifikovanom vyhotovení.

Tieto ložiská slúžia ako oporné kladky v rôznych strojoch, prístrojoch a zariadeniach alebo sú určené pre uloženie v rôznych priemyselných odvetviach. Zvláštnou skupinou špeciálnych ložísk s kosouhlým stykom sú ložiská pre spojky motorových vozidiel, ktoré tvoria integrované úložné jednotky slúžiace k ovládaniu spojky.Špeciálne valivé ložiská je možné použiť i pre iné uloženia, než pre ktoré sú pôvodne určené.

V rozmerových tabuľkách sú uvedené všetky aj technické parametre a ostatné údaje potrebné pre výpočet a konštrukciu uloženia so špeciálnymi valivými ložiskami.

Špeciálne ložiská


 

Konštrukčné údaje

Označovanie

Označovanie špeciálnych jednoradových guľkových ložísk zodpovedá spôsobu používanému pre špeciálne valivé ložiská, napr. PLC 03-80, kde znak PLC je všeobecným znakom pre špeciálne valivé ložiská, číselný znak 0 vyjadruje konštrukčnú skupinu jednoradové guľkové ložiská a ďalšie číselné znaky (1 až 12) rozmerovú skupinu podľa veľkosti vonkajšieho priemeru ložiska. Číselný znak za pomlčkou je poradovým číslom v príslušnej rozmerovej skupine. S nenormalizovanými rozmermi sa okrem ďalej uvedených výnimiek označujú spôsobom podľa nasledovnej schémy:

Schéma označovania nenormalizovaných ložísk

Schéma označovania nenormalizovaných ložísk