Axiálne jednosmerné a obojsmerné guľkové ložiská

Z hľadiska konštrukcie sa axiálne guľkové ložiská členia na jednosmerné a obojsmerné.

Jednosmerné axiálne ložiská
sa skladajú z dvoch plochých krúžkov s obežnými dráhami a guliek vedených klietkou. Krúžky majú rovné úložné plochy a preto musia byť v uložení osadené tak, aby boli všetky guľky rovnako zaťažené.

Obojsmerné axiálne guľkové ložiská
majú dve klietky s guľkami medzi stredným hriadeľovým krúžkom a obidvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Hriadeľový krúžok má obežné dráhy na obidvoch stranách a upevňuje sa na čape.

Jednosmerné aj obojsmerné axiálne guľkové ložiská môžu prenášať veľké axiálne sily, avšak nesmú byť zaťažené radiálnou silou. Tieto ložiská musia byť za prevádzky trvale zaťažené určitou axiálnou silou.

Axiálne jednosmerné a obojsmerné guľkové ložiská


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery axiálnych ložísk sú zhodné s normou ISO 104 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v tabuľkovej časti. Odlišnosť od základného vyhotovenie sa označuje prídavnými znakmi.

Klietka

Axiálne guľkové ložiská v základnom vyhotovení majú plechovú klietku, kde sa označenie materiálu a vyhotovenie neuvádza. Prípadne požiadavky zákazníka pre zvláštne požiadavky konštrukcie je potrebné vopred konzultovať s dodávateľom. Väčšie ložiská majú masívnu mosadznú klietku.

Presnosť

Axiáne guľkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, ktorý sa neoznačuje. Pre náročnejšie druhy uložení sa môžu dodať ložiská vo vyšších stupňoch presností P6 a P5.

Naklopiteľnosť

Pre uloženie vyžadujú axiálne guľkové ložiská dodržanie predpísaných tolerancií pre súosoť úložných plôch, nakoľko jej prekročenie spôsobuje zvýšené napätie v styku guliek s obežnými dráhami. Tam kde nie je možné zabezpečiť dodržanie podmienok súososti sa neodporúča použiť axiálne guľkové ložiská.

Axiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pa = Fa (kN)

Axiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Poa = Fa (kN)

Minimálne axiálne zaťaženie

Pri vyšších frekvenciach otáčania vzniká nebezpečenstvo prekĺzavania guliek medzi obežnými dráhami krúžkov v dôsledku odstredivých síl a to v momente, keď klesne axiálne zaťaženie Fa pod dovolenú hodnotu. Dovolenú hodnotu Fa vypočítame z rovnice:

Axiálne guľkové ložiská

Fa min – minimálne axiálne zaťaženie
nmax – maximálna frekvencia otáčania
M – koeficient minimálneho zaťaženia

Ak je axiálne zaťaženie menšie ako Fa min, alebo počas prevádzky dochádza k odľahčeniu ložiska, napr. jedného radu guliek v obojsmernom ložisku, resp. jedného ložiska pri použití dvojice jednosmerných ložísk, je potrebné zabezpečiť minimálne zaťaženie, napr. pomocou pružín.