Dvojradové naklápacie guľkové ložiská

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú guľovú obežnú dráhu na vonkajšom krúžku. Preto sú naklopiteľné v širokých medziach a nevadí im nesúososť v uložení. Dvojradové naklápacie guľkové ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo kužeľovou dierou a sú nerozoberateľné.

Schopnosť naklápania pri zachovaní funkčnosti určuje použitie ložísk v prípadoch, kde sa prepokladá určitá nesúososť dier v uložení alebo priehyb a kmitanie hriadeľa. Vzhľadom k malému stykovému uhlu a nedokonalému primknutiu guliek k obežným dráham nie sú vhodné pre zachytávanie väčších axiálnych síl.

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery dvojradových naklápacích guľkových ložísk zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15 a pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti. Rozmery upínacích púzdier taktiež súhlasia s rozmermi podľa ISO 113.

U niektorých dvojradových naklápacích guľkových ložísk guľky vyčnievajú do určitej miery cez čelá krúžkov a táto skutočnosť sa musí zohľadniť pri určovaní rozmerov uložení. Jedná sa o typy 1219, 1220, 1222, 1224, 1226,1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 2214, 2215, 2216 a ich prevedení s kužeľovými otvormi. Pre detailné informácie o presahu guliek nás kontaktujte.

Kužeľová diera

Ložiská s kužeľovou dierou majú veľkosť kužeľa 1:12. Na valcové hriadele sa ložiská s kužeľovou dierou upevňujú pomocou upínacích púzdier.
Označenie púzdier k prislúchajúcim jednotlivým ložiskám je uvedené v tabuľkovej časti.

Klietky

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení klietky lisované z oceľového plechu vedenú na guľkách, ktorá sa neoznačuje.
Podľa konštrukčných skupín môžu byť vo vyhotovení ako jednodielne (rada 12.., 13..), alebo sú vo vyhotovení ako dvojdielne (rada 22.., 23..).

Presnosť

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská sa bežne vyrábajú v stupni presnosti P0. Pre zvláštne prípady uložení náročných na presnosť alebo pre uloženia s vysokou frekvenciou otáčania sa používajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P6, P5 a P4. Medzné hodnoty odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Utesnené ložiská

Po dohode je možná dodávka utesnených ložísk.

Radiálna vôľa

Bežne vyrábané dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje.
Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou radiálnou vôľou (C2) alebo so zväčšenou radiálnou vôľou (C3, C4, C5).

Hladina vibrácií

Bežne vyrábané dvojradové naklápacie guľkové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií, stanovenú výrobcom.
Pre zvláštne prípady uloženia náročné na tichý chod sa dodávajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií (C6).

Stabilizácia pre prevádzku pri vyššej teplote

Pre uloženia s vyššou prevádzkovou teplotou ako 120°C sa dodávajú zvlášť tepelne spracované – stabilizované dvojradové naklápacie ložiská, u ktorých je zabezpečená ich tvarová stabilita pri prevádzkovej teplote od 150°C do 400°C (SO, S1, S2, S3, S4, S5).
Dodávky stabilizovaných ložísk je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.

Naklopiteľnosť

Pre dvojradové naklápacie guľkové ložiská je prípustná vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov.
Hodnoty prípustného naklopenia ložísk pri zachovaní funkčnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Typ ložiskaPrípustné naklopenie
12, 222º30´
126, 13, 23

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr + Y1.Fa – pre Fa/Fr ≤ e (kN)
Pr = 0,65.Fr + Y2.Fa – pre Fa/Fr > e (kN)

Hodnoty koeficientov e, Y1 a Y2 pre jednotlivé ložiská sú uvedené v tabuľkovej časti.

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = Fr + Y0.Fa (kN)

Hodnoty koeficientov Y0 sú v tabuľkovej časti.

Dvojradové naklápacie guľkové ložiská Dvojradové naklápacie guľkové ložiská Dvojradové naklápacie guľkové ložiská
klietka 12, 13 klietka 22, 23 klietka 22, 23

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom alebo bežnom modifikovanom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608.