Falzifikáty

Kvalita výrobkov

Kvalita výrobkov a poskytovaných služieb je rozhodujúcim faktorom pre realizáciu strategických cieľov a konkurencieschopnosti firmy. Musí spĺňať všetky požiadavky a očakávania zákazníkov, musí byť efektívne plánovaná, zavedená, riadená a neustále zlepšovaná vo všetkých činnostiach a procesoch a integrovaná na všetkých úrovniach spoločnosti.

Našou prioritou je riadenie dôležitých procesov a kvality so zreteľom na výkon konečnej kontroly kvality predávaných výrobkov. Systém riadenia kvality je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pre realizáciu uvedených zásad má ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovenú nasledovnú politiku kvality:

  • neustále zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov kvalitou vyrábaných a predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
  • zavedený systém riadenia kvality zdokonaľovať a zlepšovať podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov a vlastných potrieb
  • rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s dodávateľmi za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti našich výrobkov a poskytovaných služieb
  • účinnou motiváciou zamestnancov a zvyšovaním ich kvalifikácie zabezpečiť kvalitu a efektívnosť vykonávanej práce s cieľom udržania a zvyšovania prosperity našej spoločnosti
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ZVL kvalita
Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001

ZVL certifikát NCAGE 1296M

Certifikát NCAGE 1296M

Politika ISM

Zoznam noriem