Metrológia a skúšobníctvo

Pre zabezpečenie stability kvality výroby a kontroly kvality predávaných výrobkov sú v spoločnosti vybudované potrebné rozmerové a metalografické skúšobné laboratóriá a dielenské merové strediská pre presné merania, v ktorých sú vykonávané najmä:

  • zabezpečovanie nadväznosti meradiel na národné etalóny dĺžkových mier a tvrdosti
  • kalibrácie používaných pracovných etalónov, meradiel a prístrojov v procese výroby a kontroly
  • výkon presných meraní dĺžky, tvarov, uhlov, drsnosti, kruhovitosti, vlnitosti, rovinnosti a ostatných parametrov vnútornej geometrie ložiskových krúžkov, valivých teliesok a ostatných komponentov ložísk
  • dozor nad priebehom výrobných procesov a dodržiavaním technologických a kontrolných postupov – vykonávanie presných meraní a vystavovanie protokolov pre prípravu prvých vzoriek podľa požiadaviek zákazníkov v súlade s normami VDA2 (PPF) a ISO 9000 (PPAP)
  • vystavovanie dokumentov kontroly na dodané zásielky v súlade s normou STN EN 10204:2005 a požiadavkami zákazníka
  • analýzy chemického zloženia materiálu, mikroskopické hodnotenia metalografickej štruktúry a mikročistoty po tepelnom spracovaní a tvrdosti vstupných materiálov a komponentov ložísk
  • overovanie funkčnosti ložísk meraním ich hladiny vibrácii prostredníctvom najmodernejších trojpásmových prístrojov
  • skúšky životnosti ložísk (základná dynamická únosnosť, medzná frekvencia otáčania, trecí moment, únik maziva) podľa interných potrieb, resp. požiadaviek zákazníkov
  • technické poradenstvo v oblasti metrológie, presného merania, metalografie, skúšania a analýzy problémov a chýb na výrobkoch vzniknutých počas ich používania.

Pre trvalé a stabilné zabezpečovanie kvality našich ložísk využívame v prípade potreby ďalšie externé nezávislé inšpekčné organizácie pre výkon kontroly nakupovaných komponentov a dozor nad výrobnými procesmi našich subdodávateľov.

Používame prístrojové vybavenie a meraciu techniku od popredných svetových výrobcov:

AMETEK (Taylor Hobson Form Talysurf PGI820, Taylor Hobson TALYROND 73 Spectrocheck), MITUTOYO (kontúroskop SVC3000, výškomer LH-600E), OLYMPUS (mikroskop), EMCOTEST (N4C), Societé Genevoise (SIP420M), AQUASTYL (tvrdomery a prístroje na kontrolu hladiny vibrácií ložísk IL100 a IL200R), Hangzhou BearingsTest and Research center (prístroje na kontrolu hladiny vibrácií ložísk BVT1, BVT5, BVT6 a BVT8, a stanice na testovanie životnosti ložísk ABLT-2).