Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú svojou konštrukciou a funkciou dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v usporiadaní „O“. Majú na obidvoch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy a sú nerozoberateľné. V prípade konštrukcie typu „E“ je na jednej strane vyhotovený plniaci otvor.

Optimálnou veľkosťou guliek a ich primknutím k obežným dráham dosahujú relatívne vysoké únosnosti. Môžu pomerne dobre zachytávať radiálne i axiálne zaťaženia v obidvoch smeroch a sú vhodné i pre vysoké frekvencie otáčania. V prípade montáže ložísk s konštrukciou „E“ je nutné vykonať ju tak, aby prevažujúca axiálna sila zaťažovala rad guliek na strane bez plniacich drážok.

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery dvojradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom, uvedených v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15. Ložiská sa vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0. Dvojradové ložiská s kosouhlým stykom sú veľmi citlivé na nesúososť krúžkov.

Ložiská s krytmi alebo tesneniami

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom s krytmi na jednej alebo na obidvoch stranách sa vyrábajú aj s krycími plechmi (Z, -2Z) alebo s tesnením (RS,-2RS).V ložiskách s tesnením tvoria tesniace krúžky z gumy navulkanizovanej na kovových výstuhách účinné dotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú vo vyhotovení s tesnením a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (RS,-2RS).
Ložiská s tesnením sa môžu používať pre teploty v rozsahu -30°C až 110°C.
Dodávky ložísk s tesnením pre teplotný rozsah do 180°C (RS2, -2RS2), prípadne dodávku ložísk s tesnením iného tvaru je potrebné vopred prerokovať. Ložiská s krytmi alebo tesneniami na obidvoch stranách (-2Z, -2RS) sú plnené kvalitným plastickým mazivom, ktorého vlastnosti zabezpečujú mazanie spravidla po celú dobu trvanlivosti ložiska pri normálnych prevádzkových podmienkach. Ložiská v tomto vyhotovení nie je možné domazávať a môžu sa používať pre prevádzkové teploty v rozsahu -30°C až 110°C. Dodávku ložísk s iným druhom plastického maziva je potrebné špecifikovať a vopred odsúhlasiť s výrobcom.

Plastické mazivo

Pre ložiská s krytom alebo tesnením na obidvoch stranách sa pre označenie náplne plastickým mazivom iným ako bežným používajú znaky, ktorých prvé dve písmená určujú rozsah prevádzkovej teploty (znak podľa STN 02 4608) a tretie písmeno krycí názov maziva.

TL – mazivo pre nízku prevádzkovú teplotu (od -60°C do 100°C)
TM – mazivo pre stredné prevádzkové teploty (od -30°C do 110°C)
TH – mazivo pre vysoké prevádzkové teploty (od -40°C do 250°C)
TW – mazivo pre nízke i vysoké prevádzkové teploty (od -40°C do 150°C)
Poznámka: Znaky mazív pre stredné prevádzkové teploty sa nemusia na ložiskách uvádzať.

Klietky

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú v základnom vyhotovení klietky lisované z oceľového plechu, ktoré sú vedené na guľkách. Plechové vyhotovenie a prevedenie klietok sa v názve ložísk neoznačuje. Klietky pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach v závislosti od druhu použitej vnútornej konštrukcie ložiska. (viď. obrázok.)

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Pre zvláštne prípady uloženia môžu byť  ložiská vyrobené aj s inými druhmi klietok. Jedná sa o ložiská s masívnou polyamidovou klietkou (TNH, TNGH) a s masívnou textitovou klietkou (TB). Dodávku týchto ložísk je potrebné vopred dohodnúť s výrobcom.

Presnosť

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v stupni presnosti PO a P6. Pre zvláštne prípady uložení náročných na presnosť alebo pre uloženia s vysokou frekvenciou otáčania sa používajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P6, P5 a P4. Pre elektrické stroje točivé sa používajú ložiská v stupni presnosti P6E.
Medzné hodnoty odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Vôľa v ložisku

Bežne vyrábané dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú normálnu axiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou axiálnou vôľou (C2) alebo so zväčšenou axiálnou vôľou (C3, C4, C5).

Hladina vibrácií

Bežne vyrábané dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú normálnu hladinu vibrácií, stanovenú výrobcom. Pre zvláštne prípady uloženia náročné na tichý chod sa dodávajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií (C6).

Spájanie znakov

Znaky stupňa presnosti, vôle v ložisku a hladiny vibrácií sa spájajú pri súčasnom vypustení znaku C pri druhej a nasledujúcej zvláštnej vlastnosti ložiska, napr.:

P6 + C3 = P63
C3 + C6 = C36
P6 + C3 + C6 = P636

3205 P63
3205-2RS C36
3205-2Z P636


Naklopiteľnosť

Pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom nie je prípustná vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov. Nesúososť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.

Dynamické ekvivalentné zaťaženie

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom:

P = Fr + 0,73.Fa
P = 0,67.Fr + 1,41.Fa

pre Fa/Fr ≤ 0,68
pre Fa/Fr > 0,68


Označovanie

Označovanie ložísk v základnom alebo bežnom modifikovanom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam najčastejšie používaných znakov pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom je v tabuľke.

ZnakPríklad označeniaVýznam na ložisku
-RS3205RSTesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-2RS3307-2RSTesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-Z3206-ZKrycí plech na jednej strane
-2Z3208-2ZKrycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku
TNH3309TNHPlastová klietka vedená na guľkách
P63205 P6Vyšší stupeň presnosti ako normálny
P53307E P5Vyšší stupeň presnosti ako P6
C23304 C2Axiálna vôľa menšia ako normálna
C33305-2Z C3Axiálna vôľa väčšia ako normálna
C43307-2RS C4Axiálna vôľa väčšia ako C3
C53206-2Z C5Axiálna vôľa väčšia ako C4
C63305 C6Znížená hladina vibrácií