Axiálne súdkové ložiská

Axiálne súdkové ložiská zachytávajú veľké axiálne sily, no svojou konštrukciou s guľovými obežnými dráhami a prenášaniu zaťažujúcej sily pod určitým uhlom sú schopné súčasne prenášať aj radiálne zaťaženie. Ložiská sú rozoberateľné, čo umožňuje jednoduchšiu montáž samostatných krúžkov do uloženia.

Konštrukčné usporiadanie jednotlivých častí axiálnych súdkových ložísk umožňuje v prevádzke určité vzájomné naklopenie krúžkov oproti sebe. Týmto spôsobom sú axiálne súdkové ložiská schopné eliminovať aj určitý priehyb pripojovacích súčastí.

Axiálne súdkové ložiská sa vyznačujú použitím veľkého počtu nesymetrických súdkov s veľmi dobrým primknutím k obežným dráham, čo ich predurčuje na prenášanie veľkých axiálnych síl.

Axiálne súdkové ložiská si nájdu uplatnenie v uloženiach, kde sú kladené vysoké nároky na prenos zaťažujúcich síl, napr.: tvárniace troje, žeriavy, lodné hriadele, banské stroje a pod.

Axiálne súdkové ložiská


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery axiálnych súdkových ložísk uvedené v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnej norme ISO 104.

Konštrukcia

Axiálne súdkové ložiská sú väčšinou vyrábané s masívnou mosadznou klietkou, vedenou pomocou púzdra na hriadeľovom krúžku. Označenie takto vyrábaných ložísk je „MC“. Ďalším vyrábaným prevedením sú axiálne ložiská s lisovanou okienkovou klietkou z oceľového plechu. Ich označenie je „EJ“.

Presnosť

Axiálne súdkové ložiská sú vyrábané v normálnom stupni presnosti P0. Výrobu ložísk vo vyššom stupni presnosti je nutné vopred prerokovať s výrobcom.

Vplyv prevádzkovej teploty

Axiálne súdkové ložiská prechádzajú zvláštnou tepelnou úpravou, ktorá umožňuje ich použitie aj pri vysokých teplotách až 200°C bez neprípustných zmien rozmerov.

Naklopiteľnosť

Axiálne súdkové ložiská svojou konštrukciou umožňujú vzájomné naklopenie, t.z., že sú pri bežných prevádzkových pomeroch (Pa ≤ 0,1.Ca) schopné vyrovnať nesúososť hriadeľa a domca bez toho, aby došlo k porušeniu správnej funkcie ložiska. Dovolené hodnoty sú uvedené v tabuľke:

Dovolené naklopenieTyp ložiska
292XX
2°30’293XX
294XX

Ekvivalentné dynamické zaťaženie axiálnych ložísk

V závislosti od vplyvu hádzaní uloženia ložiska a jeho eliminácii vzájomným pohybom krúžkov a za dodržania podmienky Fr ≤ 0,55.Fa platí:

Pa = Fa + 1,2.Fr

Pa = 0,88.(Fa + 1,2.Fr)

– ak hádzanie ovplyvňuje rozloženie zaťažení v ložisku

– ak hádzanie neovplyvňuje rozloženie zaťažení v ložisku


Kde:
Pea – ekvivalentné dynamické zaťaženie ložiska (N)
Fa – axiálne zaťaženie (N)
Fr – radiálne zaťaženie (N)

V prípade ak Fr ≥ 0,55.Fa je vhodné výpočet daného uloženia konzultovať s technickým oddelením ZVL SLOVAKIA.

Ekvivalentné statické zaťaženie axiálnych ložísk

Pre axiálne zaťaženie, za predpokladu že Fr ≤ 0,55.Fa platí:

Poa = Fa + 2,7.Fr

Kde:
Poa – ekvivalentné statické zaťaženie ložiska (N)
Fa – axiálne zaťaženie (N)
Fr – radiálne zaťaženie (N)

V prípade ak Fr ≥ 0,55.Fa je vhodné výpočet daného uloženia konzultovať s technickým oddelením ZVL SLOVAKIA.

Minimálne axiálne zaťaženie

Pri prevádzke axiálnych ložísk vzniká nebezpečie preklzávania valivých telies medzi obežnými dráhami krúžkov v dôsledku odstredivých síl a trenia v mazive a tým možnosti poškodenia valivých telies, resp.obežných dráh. Z toho dôvodu musí na ložisko pôsobiť určité minimálne zaťaženie. Jeho veľkosť sa s dostatočnou presnosťou určiť zo vzťahu:

Famin = 0,00125.Co

Kde:
Famin – minimálne zaťaženie (kN)
Co – statická únosnosť (kN)