Dvojradové súdkové ložiská s valcovou a kužeľovou dierou

Guľový tvar obežnej dráhy vonkajšieho krúžku umožňuje v prevádzke vzájomné naklopenie krúžkov, čím je zabezpečené rovnomerné rozloženie zaťaženia na valivé telesá aj pri menších výkyvoch hriadeľa, prípadne pri nedodržaní súososti úložných plôch ložísk.

Tieto jedinečné parametre umožňujú súdkovým ložiskám dosiahnuť:

  • nižšiu prevádzkovú teplotu a vyššie otáčky
  • prenášať vyššie axiálne zaťaženie
  • prenášať vyššie kombinované zaťaženie
  • dlhšiu trvanlivosť

Dvojradové súdkové ložiská s valcovou a kužeľovou dierou


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery súdkových ložísk uvedené v rozmerových tabuľkách odpovedajú medzinárodným normám ISO 15 (STN 02 4629).

Dvojradové súdkové ložiská s valcovou a kužeľovou dierou

Konštrukcia

Vnútorná konštrukcia dvojradových súdkových ložísk používa symetrické súdky a v závislosti od druhu klietky má niekoľko modifikácií. Prevedenie s lisovanou dvojdielnou oceľovou klietkou, plávajúcim stredným nákružkom vnútorného krúžku označujeme „E…J“. Ložiská s jednodielnou hrebeňovou klietkou z mosadze, vedenou na vnútornom krúžku označujeme „M“ a dvojdielnou klietkou označujeme „MB“.

Dvojradové súdkové ložiská s valcovou a kužeľovou dierou

Presnosť

Dvojradové súdkové a axiálne súdkové ložiská sa bežne vyrábajú v základnom stupni presnosti P0. Výrobu ložísk vo vyššom stupni presnosti je potrebné prerokovať s výrobcom. Hodnoty medzných odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Radiálna vôľa

Bežne vyrábané dvojradové súdkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa v označení ložiska neuvádza. Pre zvláštne prípady je možné ložiská vyrobiť s radiálnou vôľou C2 (menšia než normálna) alebo radiálnou vôľou C3, C4, C5 (väčšia než normálna).

Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku

Pre dosiahnutie lepšieho mazania a vyššej prevádzkovej spoľahlivosti dvojradové súdkové ložiská majú na vonkajšom krúžku po obvode drážku a tri mazacie otvory (W33).

Diera vnútorného krúžku

Dvojradové súdkové ložiská sa vyrábajú s valcovou alebo kužeľovou dierou s kuželovitosťou 1:12 (K) alebo 1:30 (K30). Ložiská s kužeľovou dierou sa upevňujú priamo na kužeľový čap alebo na valcový čap pomocou upínacích alebo sťahovacích púzdier v súlade s ISO 113 a ISO 2982-1,2.

Stabilizácia pre prevádzku pri vyššej teplote

Pre uloženia s vyššou prevádzkovou teplotou ako 120°C sa dodávajú zvlášť tepelne spracované stabilizované dvojradové súdkové ložiská, u ktorých je zabezpečená ich tvarová stabilita pri prevádzkovej teplote od 150°C do 400°C (S0, S1, S2, S3, S4, S5). Dodávky stabilizovaných ložísk je potrebné vopred prerokovať.

Naklopiteľnosť

Dvojradové súdkové ložiská sa môžu vyklápať zo strednej polohy o hodnoty uvedené v tabuľke bez toho, aby došlo k narušeniu ich správnej funkcie.

Dovolené naklopenieTyp ložiska
1°30´222XX, 230XX, 231XX,233XX,239XX
223XX, 240XX
2°30´232XX, 241XX

Axiálna únosnosť dvojradových súdkových ložísk montovaných na upínacích púzdrach

Pri montáži dvojradových súdkových ložísk na hladké hriadele pomocou upínacích púzdier závisí veľkosť axiálneho zaťaženia na trení medzi hriadeľom a púzdrom. Ak sú ložiská správne namontované, môžeme prípustné axiálne zaťaženie vypočítať zo vzťahu:

Fap = 3.B.d

Fap – maximálne prípustné axiálne zaťaženie (N)
B – šírka ložiska (mm)
D – priemer diery ložiska (mm)

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie dvojradových súdkových ložísk

Radiálne ekvivalentné zaťaženie je vypočítaná hodnota, ktorá sa pri kombinovanom zaťažení (t.j. pri súčasnom radiálnom a axiálnom zaťažení) vypočíta z rovníc:

Pr = Fr + Y1.Fa pre Fa/Fr ≤ e
Pr = 0,67.Fr + Y2.Fa pre Fa/Fr > e

Pr – radiálne dynamické ekvivalentné zaťaženie (N)
Fr – radiálne zaťaženie (N)
Fa – axiálne zaťaženie (N)
e,Y1,Y2 – pozrieť tabuľkovú časť

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie dvojradových súdkových ložísk

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie sa vypočíta nasledovne:

Por = Fr + Y3.Fa

Por – radiálne statické ekvivalentné zaťaženie (N)
Fr – radiálne zaťaženie ložiska (N)
Fa – axiálne zaťaženie ložiska (N)
Y3 – pozrieť tabuľkovú časť

Medzná frekvencia otáčania

Medzná frekvencia otáčania uvedená v tabuľkovej časti katalógu je maximálny počet otáčok, pri ktorých ložisko pracuje s určitou mierou bezpečnosti bez poruchy za týchto prevádzkových podmienok:

  • zaťaženie ložiska zodpovedá trvanlivosti L10h =~ 100 000 hodín,
  • veľkosť axiálnej zložky síl Fa zaťažujúcich radiálne súdkové ložisko dosahuje maximálne 25 % veľkosti radiálnej zložky Fr,
  • ložiská sú vyrobené v normálnom stupni presnosti s normálnou radiálnou vôľou,
  • medzná frekvencia otáčania pre mazanie olejom platí pre mazanie v olejovom kúpeli.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam najčastejšie používaných znakov pre dvojradové súdkové ložiská je v tabuľke.

ZnakPríklad označeniaVýznam na ložisku
K22208EKW33JKužeľová diera, kužeľovitosť 1:12
W3322311EW33JDrážka a mazacie otvory na obvode vonkajšieho krúžku
J22215EW33JKlietka lisovaná z oceľového plechu, vedená na valivých telesách
M22218W33MMasívna klietka z mosadze, vedená na valivých telesách
E22319EW33JLožisko s vyššou základnou únosnosťou a vyššími úžitkovými vlastnosťami
P622214EW33J P6Vyšší stupeň presnosti ako normálny
C222309EW33J C2Radiálna vôľa menšia ako normálna, (normálna radiálna vôľa sa neoznačuje)
C422326KW33M C4Radiálna vôľa väčšia ako C3
S222308W33M C5S2Stabilizácia obidvoch krúžkov pre prevádzku pri teplote do 250°C