Jednoradové guľkové ložiská

Jednoradové guľkové ložiská majú na obidvoch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy, bez plniaceho otvoru a sú nerozoberateľné. Optimálnou veľkosťou guliek a ich primknutím k obežným dráham dosahujú relatívne vysoké únosnosti.

Môžu zachytávať radiálne i axiálne zaťaženia v obidvoch smeroch a sú vhodné aj pre vysoké frekvencie otáčania. Vyrábajú sa v širokom sortimente a sú najpoužívanejším druhom valivých ložísk.

Jednoradové guľkové ložiská


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery jednoradových guľkových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15. Rozmery drážok pre poistné krúžky súhlasia s medzinárodnou normou ISO 464.

Jednoradové guľkové ložiská

Ložiská s krytmi alebo tesneniami

Jednoradové guľkové ložiská s krytmi na jednej alebo na obidvoch stranách sa vyrábajú s krycími plechmi (Z, -2Z, resp. ZR, -2ZR) alebo s tesnením (RS, -2RS resp. RSR,-2RSR).

Krycie plechy vytvárajú bezdotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú v pôvodnom vyhotovení s osadením pre krycí plech na vnútornom krúžku (Z, -2Z) alebo v inovovanom vyhotovení s krycím plechom a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (ZR, -2ZR).

Jednoradové guľkové ložiská


V ložiskách s tesnením tvoria tesniace krúžky z gumy navulkanizovanej na kovových výstuhách účinné dotykové tesnenie. Ložiská sa vyrábajú vo vyhotovení so zaobleným osadením na vnútornom krúžku (RS, -2RS) alebo v inovovanom vyhotovení s tesnením a hladkým nákružkom vnútorného krúžku (RSR,-2RSR). Ložiská s tesnením sa môžu používať pre teploty v rozsahu -30°C až 110°C. Dodávky ložísk s tesnením pre teplotný rozsah do 180°C (RS2, -2RS2, resp. RSR2, -2RSR2), prípadne dodávku ložísk s tesnením iného tvaru je potrebné vopred prerokovať. Kryty a tesniace krúžky sú upevnené v zápichu vonkajšieho krúžku a nie sú odoberateľné.

Ložiská s krytmi na obidvoch stranách (-2Z, -2RS, resp. -2ZR, -2RSR) sú plnené kvalitným plastickým mazivom, ktorého vlastnosti zabezpečujú mazanie spravidla po celú dobu trvanlivosti ložiska pri normálnych prevádzkových podmienkach. Ložiská v tomto vyhotovení nie je možné domazávať a môžu sa používať pre prevádzkové teploty v rozsahu -30°C až 110°C. Dodávku ložísk s iným plastickým mazivom je potrebné vopred prerokovať.

Jednoradové guľkové ložiská


Plastické mazivo

Pre ložiská s krytom na oboch stranách sa pre označenie náplne plastickým mazivom iným ako bežným používajú znaky, ktorých prvé dve písmená určujú rozsah prevádzkovej teploty (znak podľa STN 02 4608) a tretie písmeno názov maziva.

TL – mazivo pre nízku prevádzkovú teplotu (od -60°C do 100°C)
TM – mazivo pre stredné prevádzkové teploty (od -35°C do 140°C)
TH – mazivo pre vysoké prevádzkové teploty (od -30°C do 200°C)
TW – mazivo pre nízke i vysoké prevádzkové teploty (od -40°C do 150°C)
Poznámka: Znaky mazív pre stredné prevádzkové teploty sa nemusia na ložiskách uvádzať.

Ložiská s drážkou pre poistný krúžok

Jednoradové guľkové ložiská s drážkou pre poistný krúžok (N) možno v telesách jednoducho a rozmerovo nenáročne axiálne poistiť, čo zjednodušuje konštrukciu uloženia. Pre ložiská s drážkou na vonkajšom krúžku sa používajú poistné krúžky podľa STN 02 4605 (obchodné označenie R a číslo vyjadrujúce vonkajší priemer D príslušného ložiska, napr. R47). Ložiská s drážkou pre poistný krúžok a s poistným krúžkom sa označujú prídavným znakom NR, napr. 6204NR. Poistné krúžky pre ložiská s drážkou sa dodávajú zvlášť. Ložiská s drážkou pre poistný krúžok môžu byť dodané tiež v kombinácii s krytmi (ZN, -2ZN, ZRN, – 2ZRN, resp.. RSN, -2RSN, RSRN, – 2RSRN). Dodávku týchto ložísk je potrebné vopred prerokovať.

Jednoradové guľkové ložiská


Kužeľová diera

Pre niektoré menej náročné uloženia napr. v poľnohospodárskych strojoch atď., sa vyrábajú niektoré veľkosti jednoradových guľkových ložísk typu 62 a 63 s kužeľovou dierou (K) s kužeľovitosťou 1:12. Tieto ložiská sa vyrábajú i vo vyhotovení s krytom na obidvoch stranách. Ložiská sa upevňujú na valcový čap pomocou upínacích púzdier typu H2 resp. H3 alebo priamo na kužeľový čap.

Klietky

Jednoradové guľkové ložiská majú v základnom vyhotovení klietku lisovanú z oceľového plechu vedenú na guľkách, ktorá sa neoznačuje. Ložiská sa môžu takisto dodávať aj s masívnou oceľovou (ozn. F), resp. masívnou mosadznou (ozn. M) klietkou, ktorej vedenie môže byť na guľkách alebo na niektorom z krúžkov. Pre zvláštne prípady uložení sa vyrábajú niektoré ložiská s inými druhmi klietok. Sú to ložiská s masívnou polyamidovou klietkou (TNH, TNGH), s masívnou textitovou klietkou (TB). Dodávku týchto ložísk je potrebné vopred prerokovať.

Presnosť

Jednoradové guľkové ložiská sa bežne vyrábajú v stupni presnosti P0 a P6. Pre zvláštne prípady uložení náročných na presnosť alebo pre uloženia s vysokou frekvenciou otáčania sa používajú ložiská vo vyšších stupňoch presnosti P5 a P4. Pre elektrické stroje točivé sa používajú ložiská v stupni presnosti P6E. Medzné hodnoty odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Radiálne vôle

Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou radiálnou vôľou (C2) alebo so zväčšenou radiálnou vôľou (C3, C4, C5), (ISO 5753).

Hladina vibrácií

Bežne vyrábané jednoradové guľkové ložiská majú normálnu hladinu vibrácií, stanovenú výrobcom. Pre zvláštne prípady uloženia náročné na tichý chod sa dodávajú ložiská so zníženou hladinou vibrácií (C6).

Spájanie znakov

Znaky stupňa presnosti, vôle v ložisku a hladiny vibrácií sa spájajú pri súčasnom vypustení znaku C pri druhej a nasledujúcej zvláštnej vlastnosti ložiska, napr.:

P6 + C3 = P63
C3 + C6 = C36
P6 + C3 + C6 = P636

6202 P63
6305-2RS C36
6204-2Z P636


Stabilizácia pre prevádzku pri vyššej teplote

Pre uloženia s vyššou prevádzkovou teplotou ako 120°C sa dodávajú zvlášť tepelne spracované stabilizované jednoradové guľkové ložiská, u ktorých je zabezpečená ich tvarová stabilita pri prevádzkovej teplote od 150°C do 400°C (S0, S1, S2, S3, S4, S5). Dodávky stabilizovaných ložísk je potrebné vopred prerokovať s dodávateľom.

Naklopiteľnosť

Pre jednoradové guľkové ložiská je prípustná len malá vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov, preto môže byť odchýlka súososti úložných miest len veľmi malá. Nesúososť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť. Hodnoty prípustného naklopenia pri normálnych prevádzkových podmienkach sú uvedené v tabuľke.

Typ ložiskaZaťaženie
malé (Fr < 0,15.Cor) veľké (Fr ≥ 0,15.Cor)
618,619,160,60 2´ až 6´5´ až 10´
62,63,64 5´až 10´8´ až 16´

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Jednoradové guľkové ložiská:

Pr = Fr
Pr = 0,56.Fr + Y.Fa

pre Fa/Fr ≤ e
pre Fa/Fr > e


Koeficienty

Fa/CoreY
0.0250.222
0.0400.241.8
0.0700.271.6
0.1300.311.4
0.2500.371.2
0.5000.441

Jednoradové guľkové ložiská


Hodnoty koeficientu Y platia za predpokladu, že budú na čape v telese uložené v toleranciách odporúčaných pre malé a stredné zaťaženia a že počas prevádzky nedôjde k výraznému zmenšeniu radiálnej vôle vplyvom prevádzkovej teploty (rozdiel teploty medzi vonkajším a vnútorným krúžkom max. 10°C).

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Jednoradové guľkové ložiská:

Por = 0,6.Fr + 0,5.Fa

pre (Por ≥ Fr)


Označovanie

Označovanie ložísk v základnom alebo bežnom modifikovanom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608. Význam najčastejšie používaných znakov pre jednoradové guľkové ložiská je v tabuľke.

ZnakPríklad označeniaVýznam na ložisku
RS6009RSTesnenie na jednej strane
RSR6205RSRTesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-2RSR6212-2RSRTesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
Z6206ZKrycí plech na jednej strane
ZN6305ZNKrycí plech na jednej strane a drážka pre poistný krúžok na opačnej strane
-2Z6308-2ZKrycí plech na obidvoch stranách
-2ZR6005-2ZRKrycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku
K6204-2ZKKuželová diera s kužeľovitosťou 1:12
N6407NDrážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku
NR6307NRDrážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok
TNH6207TNHPlastová klietka vedená na guľkách
TB6210TBMasívna klietka z textitu vedená na vnútornom krúžku
P66205 P6Vyšší stupeň presnosti ako normálny
P6E6204-2Z P6EVyšší stupeň presnosti pre elektrické stroje točivé
P56203 P5Vyšší stupeň presnosti ako P6
P46004 P4Vyšší stupeň presnosti ako P5
C26213 C2Radiálna vôľa menšia ako normálna
C36305-2ZR C3Radiálna vôľa väčšia ako normálna
C46007-2RS C4Radiálna vôľa väčšia ako C3
C56302-2ZR C5Radiálna vôľa väčšia ako C4
C66315 C6Znížená hladina vibrácií
R...6211 R10-20Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v mikrometroch)
SO6205 SOStabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150°C
S16304 S1Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200°C
S26302 C5S2Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250°C
S36310 C5S3Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 300°C
S46306 C5S4Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 350°C
S56309 C5S5Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 400°C
TP6205-2Z P6E TPLožiská vyrobené podľa zvláštnych technických podmienok dohodnutých s odberateľom