Falzifikat

Pravidlá pre nakladanie so staršími ložiskami „z výkupov“


 

Kvalita výrobkov

Kvalita výrobkov a poskytovaných služieb je rozhodujúcim faktorom pre realizáciu strategických cieľov a konkurencieschopnosti firmy. Musí spĺňať všetky požiadavky a očakávania zákazníkov, musí byť efektívne plánovaná, zavedená, riadená a neustále zlepšovaná vo všetkých činnostiach a procesoch a integrovaná na všetkých úrovniach spoločnosti.

Našou prioritou je riadenie dôležitých procesov a kvality so zreteľom na výkon konečnej kontroly kvality predávaných výrobkov. Systém riadenia kvality je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pre realizáciu uvedených zásad má ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovenú nasledovnú politiku kvality:

  • neustále zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov kvalitou vyrábaných a predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
  • zavedený systém riadenia kvality zdokonaľovať a zlepšovať podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov a vlastných potrieb
  • rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s dodávateľmi za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti našich výrobkov a poskytovaných služieb
  • účinnou motiváciou zamestnancov a zvyšovaním ich kvalifikácie zabezpečiť kvalitu a efektívnosť vykonávanej práce s cieľom udržania a zvyšovania prosperity našej spoločnosti
 

 

Certifikát NCAGE 1296M

Politika ISM

Politika ISM Download

Zoznam noriem

Zoznam noriem